تاریخچه استفاده از لباس زیر

استفاده از لباس زیر برای زنان از 450 سال پیش از میلاد مسیح تا 285 سال بعد از ملاد مسیح در یونان آعاز شد. البته که لباس زیر ها در آن سال ها هیچ شباهتی به لباس زیر های این روز ها نداشتند چرا که اهداف استفاده از آن ها متفاوت بود.